Mötesprotokoll 2020

 

Kallelse - Digitalt Årsmöte 2021 Tomtens BHK

Datum: Söndag 21/2-2021

Tid: 11.00

Plats: Via digital länk från Zoom

Anmälan: senast 14/2-2021 Till: tomtensbhk@hotmail.com

 

Styrelsen kallar dig som medlem i Tomtens BHK till årsmöte.

 

Vi kommer att genomföra årsmötet digitalt, alla medlemmar är välkomna att delta.

Anmäl dig senast 14/2, till mail: tomtensbhk@hotmail.com, via din anmälan kommer du sedan få en länk skickad till dej för att kunna ansluta till årsmötet.

 

Samtliga handlingar kommer vara er tillhanda senast 7 dagar innan årsmötet. Vi kommer använda oss utav det digitala verktyget Zoom och för att delta behöver du ha tillgång till en dator eller mobil som är uppkopplad mot internet. Vi kommer maila ut vidare information om hur ni använder Zoom.

 

Välkommen!

 

Med vänliga hälsningar

Pia Olsson

Ordförande

 

 

Valberedningens förslag till årsmöte 2021

Styrelse
Ordförande - Pia Olsson Omval

Vice ordförande - Annika Carlsson 1 år kvar

Kassör - Susanne Selander 1 år kvar

Sekreterare - Anna Svensson Omval

Ledamot - Malin Haumann Omval

Suppleant 1 Maria Karlsson Omval
Suppleant 2 Emelie Thyrén 1 år kvar
Suppleant 3 Pia Sundén Larsson 1 år kvar


Revisorer
Revisor - Thomas Ekberg Omval
Revisor - Anette Johansson Omval
Suppleant - Petra Lindström Omval
Suppleant - Bengt Gustavsson Omval


Valberedningen
Sammankallande: Cathrin Thyrén Omval
Joakim Andersson Omval
Ulrika Åhlebring Nyval


Utdrag av moment 2 valordning, normalstadgar för lokalklubb
Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning. Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna.

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Medlem, som
sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget ska ange;
• vilken funktion som avses,
• namn,
• en kort presentation och
• uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är
nomineringen avslutad.

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över
samtliga inkomna förslag.

Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska nya förslag inte
tillföras. Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före det att
handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. Detta, tillsammans med samtliga inkomna
kandidatförslag enligt ovan, utgör således de nominerade kandidaterna.

Valberedningen kan, om synnerliga skäl föreligger, ansöka hos distriktsstyrelsen om en extra
nomineringsperiod.

Den extra nomineringsperioden ska ha en start- och sluttid och meddelas medlemmarna senast tre
dagar före starttiden. Den extra nomineringsperioden ska avslutas senast tre dagar före ordinarie
årsmöte.

Valberedningen äger vidare rätt att föreslå öppning av nomineringen under pågående årsmöte.
Årsmöte får fatta beslut att öppna nomineringen endast om antalet nominerade är otillräckligt för
att genomföra de val som ska ske enligt § 7 mom. 3 p.